Autobusová zastávka diaľkových spojov a medzimestských liniek (štúdia)

Riešený priestor predstavuje dopravne exponované územie severného okraja obce s množstvom funkcií od administratívného centra obce až po obchodno-obslužné a rekreačné využitie. V rámci tohoto priestoru stále viac rezonuje potreba jeho komplexného urbanistického doriešenia, najmä vo väzbe na existujúce nevhodné dopravné napojenie na cestu I/18, chýbajúce zastávky autobusovej dopravy, iné dopravné zariadenia (čerpacie stanice pohonných hmôt), doteraz nezastavané plochy, pripravované investičné projekty (Revitalizácia centrálnej zóny obce) a historický a prírodný rámec širšieho územia. Nezanedbateľná je i potreba dobudovania potrebných plôch statickej dopravy v náväznosti na zvyšujúci záujem turistov o návštevu areálu národnej kultúrnej pamiatky (kostola sv. Ladislava s kaplnkou Zápoľských), peších trás, ako i parkových úprav. Chýba celková koncepcia peších trás, ktorá by pomohla cestujúcemu po opustení autobusu zorientovať sa a upresniť svoju polohu vo väzbe k centru obce a jeho ostatným častiam.
Základnou myšlienkou bolo logicky koncepčne a perspektívne prebudovať jestvujúcu dopravnú kostru a hlavné pešie trasy v predmetnom území hlavne vo väzbe na ťažiskové body a pripravované investície. Po detailnejšom posúdení dopravných vzťahov bolo navrhnuté situovať autobusovú zastávku v súlade so schváleným ÚPN-O v priestore západne za existujúcou čerpacou stanicou Progas, s priamym napojením na cestu III/53614.
Autobusová stanica je koncipovaná ako dopravná slučka do ktorej prichádzajú autobusy jedným vjazdom (aj výjazdom) z juhu, vyložia cestujúcich (samostatné výstupište) a ďalej sa buď otočia naspäť a zájdu na parkovaciu plochu, kde počkajú do času odchodu, alebo cez nástupné stanovištia odchádzajú okamžite. 
Celá plocha riešeného územia je z dôvodu prudkého svažovania terénu (od cesty III/53614),  ale aj svojím dopravným režimom rozdelená na dve zóny. Prvá zóna (v nižšej úrovni terénu) slúži ako autobusová stanica diaľkových spojov a autobusových liniek s nástupišťom a odstavnými parkoviskami autobusov. Na štátnu cestu III/53614 je pripojená jedným vjazdom. Druhá zóna slúži pre odstavenie a parkovanie zájazdových autobusov a osobných áut turistov – návštevníkov blízkej NKP a samotnej obce (kultúrny dom, obecný úrad). Na štátnu cestu je pripojená samostatným vjazdom aj výjazdom. Spoločnému komunikačnému priestoru oboch zón dominuje jednopodlažný polyfunkčný objekt s krytým priestorom pre cestujúcich, informačným centrom pre turistov a návštevníkov obce a malým espressom s terasou. Štyri nástupištia autobusov sú prekryté otvoreným prístreškom. Architektúra svojou urbanistickou štruktúrou, merítkom ako aj použitými materiálmi rešpektuje merítko okolitej zástavbu, v panoramatických pohľadoch zo severného nástupu do obce nenarúša historickú panorámu NKP.