Zmeny a doplnky Územného plánu obce Veľký Slavkov

Riešené územie, ktoré je predmetom zmeny a doplnku ÚPN-O Veľký Slavkov sa nachádza na severnom okraji katastrálneho územia Veľký Slavkov, tesne pod hranicou TANAP-u, na pravej strane štátnej cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec. Z ľavej strany cesty sa rozprestiera plocha s rekreačným využitím (AMCP Pod lesom) prístupná z navrhovanej lokality mimoúrovňove ponad štátnu cestu lávkou pre peších, ktorá vychádza z ťažiska riešeného územia – navrhovaného komplexu dvojpodlažného apartmánového domu s celkovým počtom 75 apartmánov a s podsadenou občianskou vybavenosťou. Rovnobežne so štátnou cestou spája cca 250 m dlhý hlavný peší ťah s týmto novonavrhovaným centrom jednotlivé „hniezda“ súvislej zástavby cca 70 domov penziónového typu segregovane napojených na obslužnú dopravnu kostru.
Navrhovaná lokalita tak tvorí rekreačné územie s plochami, ktoré zabezpečujú požiadavky na šport, rekreáciu a cestovný ruch prechodne tu bývajúceho obyvateľstva a návštevníkov tejto lokality. Podstatnú čast rekreačných plôch tvorí nízka a vysoká zeleň, potrebné dopravné plochy a športové zariadenia (ihriská).