Územný plán obce Vlachovo

Obec Vlachovo sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na náplavovom kuželi v údolí rieky Slanej v nadmorskej výške od 390 do 1278 m. Na severe susedí s Dobšinou a Vyšnou Slanou, na juhu s Gočovom. Rozsiahly Vlachovský chotár (3728 ha) sa rozkladá na oboch stranách rieky Slanej. Najvyššie položenými vrchmi sú Stromíš, Babiná, Stožok a Krásna Hôrka s výhľadmi na Kráľovú hoľu a Volovec. Do katastra obce patrí aj časť Vlachovo – Maša známa svojou zachovalou kultúrnou pamiatkou – Vysoká pec Huta Karol. Priestorové možnosti obce Vlachovo a disponibilné plochy s vhodnými terénnymi dannosťami vytvárajú podmienky pre rozvoj výstavby rodinných domov v obci nie len cestou intenzifikácie, ale aj na voľných plochách - najmä nad cintorínom a na záhradách v severnej časti obce. Nová výstavba je upriamená tiež na využitie prelúk v intraviláne obce a na modernizáciu existujúceho bytového fondu. Priestory v historickej centrálnej časti obce sú zastúpené objektami vybavenosti aj bývania. Postupným rekonštruovaním starších objektov po oboch strán Kamenného potoka v obci a situovaním potrebnej vybavenosti možno dosiahnúť kompaktnosť urbanistickej štruktúry. Územný plán tak navrhuje vhodné lokality na rozvoj individuálnej bytovej výstavby, dopĺňa chýbajúcu občianskú a športovú vybavenosť. Rieši spôsob odstránenia závad životného prostredia a návrh chýbajúcej technickej infraštruktúry. V oblasti ochrany prírody a krajiny rieši dielčie problémy územného plánovania so zreteľom na zamedzenie stretov záujmov s poľnohospodárstvom. V priestore letného kúpaliska v Doline venuje zvýšenú pozornosť jeho dobudovaniu pri dodržaní všetkých zásad ochrany prírody a krajiny. Z hľadiska rozvoja dopravnej siete v katastrálnom území obce Vlachovo je najvýznamnejším zámerom odstránenie kolíznych dopravných závad najmä v úseku zastavanej časti obce, a z hľadiska budovania infraštruktúry pripravovaná výstavba obecnej kanalizácie.Celý územný plán je umiestnený na portáli http://www.uzemneplany.sk/upn/vlachovo