Predstaničný park Poprad - I. etapa

Pôvodný predstaničný park v Poprade sa postupom času stal technicky aj funkčne zastaralý a najmä po výstavbe novej budovy železničnej stanice jeho usporiadanie peších trás, ako aj chaotické rozmiestnenie zelene prestalo vyhovovať súčasným požiadavkám na priestor, ktorý vo svojej podstate vytvára prvý reprezentatívny obraz pre návštevníkov mesta.
Z dôvodu finančnej náročnosti celého projektu došlo k rozdeleniu samotnej projektovej prípravy, ako aj realizácie stavby na dve etapy. Vlastné urbanistické riešenie predstavuje realizáciu víťazného súťažného návrhu z roku 1997.
V rámci I. etapy je riešený priestor na jeho západnej strane, kde má predstaničný park prevažne komunikačnú funkciu. Kostru vlastného návrhu tvorí trojzubec hlavných nástupných peších ťahov, ktorý ústi na ulicu Mnoheľovu. Mnoheľova ulica sa tak stáva najvýznamnejšou trasou spájajúcou prístupové stanice mesta (železničnú a autobusovú) s jeho centrálnou časťou. Východnú os trojzubca tvorí pôvodná prístupová cesta k priestorom terajšej pošty, prostredná prekrytá kolonádou smeruje k budove železničnej stanici a novovytvorená západná os umožňuje prístup k autobusovej stanici. Vhodne do koncepcii riešenia parku zapadá aj historický monument pomníka z II. svetovej vojny. Gradovanie priestoru je dosiahnuté vyústením hlavnej osi do predstaničnej plochy. Tento priestor je určený najmä pre návštevníkov mesta. Cestujúcej verejnosti poskytne hodnotný a kultúrny priestor na oddych, ale aj potrebné informácie pre základnú orientáciu v meste a regióne Poprad-Tatry. Realizácii tejto etapy predchádzala dôsledná inventarizácia zelene, jej sanácia a výsadba nových stromov a kríkov v líniach a zoskupeniach umocňujúcich celkovú kompozíciu parku.