Revitalizácia zelene, peších a oddychových plôch (projekt)

Projekt revitalizuje existujúce zelené, pešie a oddychové plochy v exponovanom území vo vnútri obytnej zástavby obytného súboru JUH III v Poprade. Cieľom riešenia je okrem toho navrhnúť jej nové funkčné a kompozičné usporiadanie s dôrazom na súčasné hlavné pešie trasy a pohyb obyvateľov. Kvalita spevnených plôch v revitalizovanej časti sídliska je veľmi nízka, preto sa navrhuje rekonštrukcia jestvujúcich plôch a doplnenie peších ťahov novými plochami pre peších. Jednotlivé komunikačné ťahy sú navrhované tak, aby plnili požiadavky obyvateľov sídliska, vytvorili priestor na oddych, relaxáciu a umožnili vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými obytnými domami a novovytvorenými zónami oddychu a relaxácie. V riešenom území sa ďalej vybudujú detské ihriská, doplnia sa lavičky a ďalšie zariadenia včítane drobnej architektúry.